سامانه مدیریت برنامه های دفتر هم اندیشی

کد
عنوان
پوستر
نوع برنامه
محل برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ
ثبت نام
21 تعلیم و تربیت اسلامی(سطح دو) گارگاه دانش افزایی کارگاه شماره یک دانشکده پرستاری به مدت 16 ساعت 1396/04/04
رکوردها 1 تا 1 از 1
    
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - حسن رادمرد